Disclaimer

De inhoud van de website van de Erasmus MC Foundation is in opbouw en is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Desondanks kan de Erasmus MC Foundation op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website en aan de inhoud van de website van de Erasmus MC Foundation kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Erasmus MC Foundation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website van de Erasmus MC Foundation.

Het feit dat websites van derden via links op de website van de Erasmus MC Foundation kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door de Erasmus MC Foundation. De Erasmus MC Foundation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrechten
Alle auteursrechten op de inhoud van de website van de Erasmus MC Foundation komen toe aan de Erasmus MC Foundation. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Erasmus MC Foundation.