De IC 2.0: intensive care van de toekomst

Op de Intensive Care afdeling van het Erasmus MC wordt intensieve en speciale zorg verleend aan patiënten in een levensbedreigende situatie. Na de intensieve corona-periode willen artsen, verpleegkundigen en onderzoekers nu de stap maken naar de IC 2.0 én de groene IC.

Druk op IC-zorg blijft groeien

De uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft veel impact gehad op de gezondheidszorg, specifiek op de IC. Het goed opvangen van de golven van de pandemie werd mede mogelijk gemaakt door een goede samenwerking en afstemming met zorgprofessionals die gewoonlijk elders in het ziekenhuis werken. Het gevolg was dat de IC-capaciteit opgeschaald kon worden.

De verwachting is dat de vraag naar zorg hoog blijft de komende jaren, door een eventuele nieuwe pandemie maar zeker ook de inhaal van uitgestelde zorg. Ook zien we dat de zorg op de IC complexer wordt, wat roept voor verschuiving van taken. Dit vraagt om een flexibele inzet van medewerkers in vaste teams.

Het recente coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ besteedt zelfs aandacht aan het werken op de IC. In dit akkoord wordt ingegaan op de coronacrisis waarin vermeld staat dat “het streven is om een flexibele opschaling en inzet van de IC-capaciteit met name op personeel-gebied te verkrijgen”. Hieraan gerelateerd is het adviesrapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) ‘Het betere werk’. In dit rapport wordt vastgesteld dat technologisering, flexibilisering en intensivering van werk de kwaliteit van werk onder druk zetten.

Hoofdonderzoeker dr. Michel van Genderen, internist-intensivist

"Met behulp van data kunnen we met minder personeel betere kwaliteit van zorg bieden en de zorg efficiënter inrichten."

Lees meer over datagedreven zorg

IC 2.0: op weg naar datagedreven zorg

Zorgprofessionals ervaren al langer meer werkdruk en minder werkplezier. Ook hebben ze steeds meer last van toegenomen administratielast en minder tijd voor echte aandacht voor patiënt. Daarom moet het roer echt om en dit is het juiste moment. Op de IC van het Erasmus MC willen het IC-team onderzoeken hoe de inzet van (nieuwe) technologie ondersteunend kan zijn in het werkproces met als doel de zorgverleners:

  • te ontlasten (denk aan automatische registraties door inzet van text-analytics)
  • te ondersteunen bij hun besluitvorming, door de inzet van algoritmes en bedside dashboards.

Ook willen zij een command-center inrichten om ‘mee te kijken’ op afstand, zodat verpleegkundigen te allen tijde zicht hebben op hun patiënten. De IC 2.0 is technologie-gedreven, waarbij de patiënt altijd centraal staat.

Het IC-team ziet veel kansen en is op zoek naar partners en donateurs.

Bekijk meer projecten

Bekijk meer projecten van de Intensive Care in het Erasmus MC.

Bekijk projecten